சிறுகதைகள்

கனவான்களின் ஆட்டம் (சிறுகதை): A Short Story in Tamil (Tamil Edition) by [என். சொக்கன் N. Chokkan]புகை (சிறுகதை): A Short Story in Tamil (Tamil Edition) by [என். சொக்கன் N. Chokkan]சிண்ட்ரெல்லா (சிறுகதை): A Short Story in Tamil (Tamil Edition) by [என். சொக்கன் N. Chokkan]
வடிகட்டல்: (சிறுகதை) (A Short Story in Tamil) (Tamil Edition) by [என். சொக்கன் N. Chokkan]நேர்வழி (சிறுகதை): A Short Story in Tamil (Tamil Edition) by [என். சொக்கன் N. Chokkan]புளிப்பு மாங்காய் (சிறுகதை): A Short Story in Tamil (Tamil Edition) by [என். சொக்கன் N. Chokkan]