ஒலிப் புத்தகங்கள் (Audio Books)

என். சொக்கன் எழுதிய 50க்கும் மேற்பட்ட ஆடியோ புக்ஸ் (ஒலிப் புத்தகங்கள்) இந்தத் தளங்களில் கிடைக்கும்:

  1. Audible
  2. Storytel
  3. Pocket FM
  4. Kuku FM
  5. Pustaka
Image by Stephan from Pixabay