சிறுகதைகள்

This image has an empty alt attribute; its file name is 317GoqrlTUL.jpegபுளிப்பு மாங்காய் (சிறுகதை): A Short Story in Tamil (Tamil Edition) by [என். சொக்கன் N. Chokkan]
வடிகட்டல்: (சிறுகதை) (A Short Story in Tamil) (Tamil Edition) by [என். சொக்கன் N. Chokkan]நேர்வழி (சிறுகதை): A Short Story in Tamil (Tamil Edition) by [என். சொக்கன் N. Chokkan]