லட்சுமி மிட்டல் (எளிய அறிமுகம்)

'ஆர்செலார்மிட்டல்' லட்சுமி மிட்டல்: ஓர் எளிய அறிமுகம் (தொழில் நிறுவனங்களின் கதைகள் Book 3) (Tamil Edition) by [என். சொக்கன் N. Chokkan]

‘ஆர்செலார்மிட்டல்’ லட்சுமி மிட்டலின் வெற்றிக்கதை. இளைஞர்களுக்கு ஏற்ற எளிய மொழியில் லட்சுமி மிட்டலுடைய வாழ்க்கை, தொழில் வளர்ச்சி, சாதனைகள், தாக்கங்களைப்பற்றிய சிறப்பான அறிமுகத்தை வழங்குகிறது.