மின்னஞ்சல் இதழ்கள்

நீங்கள் விரும்பிப் படிக்கும் மின்னஞ்சல் இதழ்கள் (Email Newsletters) எவை? ஏன்? அவை எந்த வகையினருக்கு ஆர்வமூட்டும்? சிறு குறிப்புடன் இங்கு பரிந்துரையுங்கள்.

என்னுடைய பரிந்துரை: Randy Ingermanson வழங்கும் “Advanced Fiction Writing” e-Zine.

ஏன்?

மாதத்துக்கொருமுறைதான் எழுதுவார், ஆனால் ஒவ்வொரு கட்டுரையும் ஆழமாக (அதே நேரம் சுருக்கமாக), தலைப்புக்குப் பொருந்தும்வகையில் இருக்கும். அவருடைய இணையத்தள/மென்பொருள் பரிந்துரைகளும் மிகச்சிறப்பானவை.

இந்த மின்னஞ்சல் இதழ் யாருக்கு?

புனைகதைகளைப் (சிறுகதை/நாவல்) படிக்கிற, எழுதுகிற விருப்பம் கொண்டவர்களுக்கு.

About the author

என். சொக்கன்

View all posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *