இல் அல்லது கு

சில நேரங்களில் ஆங்கில வேற்றுமை உருபுகளைத் தமிழில் அப்படியே பயன்படுத்தக்கூடாது. தமிழுக்கேற்ப மாற்றிப் பயன்படுத்தவேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டாக, இந்தச் சொற்றொடரைப் பாருங்கள்: 50% off on bicycles.

இதை நேரடியாக மொழிபெயர்த்தால், மிதிவண்டிகளில் (அல்லது மிதிவண்டிகளின்மீது) 50% தள்ளுபடி என்று எழுதவேண்டும். இதுதான் சரியான, துல்லியமான மொழிபெயர்ப்பு.

ஆனால், இதுபோன்ற தள்ளுபடி அறிவிப்புகளைத் தமிழில் நேரடியாக எழுதும்போது நாம் இப்படி எழுதுவதில்லை. ‘மிதிவண்டிகளுக்கு 50% தள்ளுபடி‘ அல்லது ‘மிதிவண்டிகளை வாங்கும்போது 50% தள்ளுபடி‘ என்றுதான் எழுதுகிறோம். அதனால், மேலே நாம் பார்த்த துல்லியமான மொழிபெயர்ப்பு தமிழில் இயல்பின்றி ஒலிக்கிறது, மொழிபெயர்ப்பு மணம் வீசுகிறது. அதைத் தவிர்த்து இயன்றவரை இயல்பான பயன்பாட்டைக் கொண்டுவருவதும் மொழிபெயர்ப்பாளருடைய கடமை.

About the author

என். சொக்கன்

View all posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *