இலக்கிய இயக்கம்

தமிழின் முதல் இலக்கிய இயக்கம் கண்ணதாசனாகதான் இருக்கவேண்டும். எளிமையும் இனிமையும் அழகுணர்ச்சியும் ஆழமும் கலந்த அவருடைய எழுத்தாளுமையால் அது தானாக அமைந்தது ஒருபுறமிருக்க, அப்படியோர் இயக்கம் தன்னைச் சுற்றி அமையும் என்பதை அவர் நன்கு அறிந்திருந்தார், அதற்கேற்பத் தன்னுடைய பணிகளை அமைத்துக்கொண்டார், வரலாற்றில் இடம் பெற்றார். எழுத்தைப்போலவே இதிலும் முனைப்பு இருக்கிறவர்கள்தான் இயக்கமாகிறார்கள்.

About the author

என். சொக்கன்

View all posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *