எல்லாரும் பேசலாம் இங்கிலீஷ் (என். சொக்கன்) நூல் அறிமுகம். வழங்குபவர்: திரு. ச. அண்ணாதுரை

நான் எழுதிய ‘எல்லாரும் பேசலாம் இங்கிலீஷ்‘* என்ற எளிய Spoken English கையேட்டு நூலைப்பற்றிய...

Continue reading

என். சொக்கன் எழுதிய “காந்தி வழி” புத்தகத்தைப்பற்றி எழுத்தாளர் பா. ராகவன்

என். சொக்கன் எழுதிய “காந்தி வழி” புத்தகத்தைப்பற்றி எழுத்தாளர் பா...

Continue reading